regulamin_baner

REGULAMIN

Regulamin resortu

1. Regulamin porządkowy wydany został przez właściciela Aparthotelu Cztery Wiatry w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa Klientom resortu. Regulamin ten ustala również zasady rezerwacji oraz korzystania z pomieszczeń mieszkalnych w Cztery Wiatry Spa & Sport Resort.

2. Regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie Aparthotelu Cztery Wiatry.

3. Dokonanie rezerwacji (wpłata zadatku) jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

4. Pomieszczenia mieszkalne w resorcie wynajmowane są Gościom na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie zwolni pokoju o godzinie 11.00 będzie to podstawą naliczenia obciążeń za kolejną rozpoczętą dobę, nie stanowi to jednak gwarancji przedłużenia pobytu.

5. Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej „Gościem Resortu” określa ilość osób oraz czas swojego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

6. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji resortu, do godziny 11.00, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego. Resort może nie uwzględnić życzenia Gościa resortu do dalszego najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

7. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

8. Osoby niebędące Gośćmi resortu (niemeldowane w resorcie) nie mogą przebywać w pokoju od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.

9. W pomieszczeniach mieszkalnych należy zachować ciszę nocną od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.

10. Śniadania podawane są w restauracji resortu w godzinach od 8.00 do 10.00; nie wolno wynosić z restauracji zastawy oraz jedzenia.

11. Na terenie restauracji, tarasów (w przypadku grup zorganizowanych mowa o miejscach, w których odbywa się zamówiona impreza) obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego jedzenia oraz alkoholu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Klient – Grupa zorganizowana ustala wniesienie alkoholu z Kierownikiem resortu i wyraża zgodę na uiszczenie opłaty “korkowej”. W przypadku stwierdzenia konsumpcji własnego alkoholu naliczona zostanie opłata „korkowe” w wysokości 25 zł netto/osoba/dzień. W przypadku Grup zorganizowanych opłata zostanie naliczona od wszystkich uczestników imprezy.

12. W pokojach i na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku palenia w budynku, mimo zakazu Gość jest zobowiązany do uiszczenia ryczałtowej opłaty w wysokości 400 zł tytułem pokrycia kosztów usunięcia zapachu tytoniu z pomieszczenia.

13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych zabronione jest używanie: grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe.

14. Resort może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin resortu wyrządzając szkodę w mieniu resortu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników resortu lub innych osób przebywających w resorcie lub restauracji albo też w inny sposób zakłócić spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania resortu.

15. W przypadku, gdy Gość nie przestrzega regulaminu, łamie powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego może być poproszony przez personel o opuszczenie pomieszczeń należących do Aparthotelu Cztery Wiatry.

16. Wszelka aktywność sportowo-rekreacyjna z wykorzystaniem sprzętu własnego lub użyczonego przez resort odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Gościa, który w razie uszczerbku na zdrowiu lub mieniu nie może wnosić roszczeń wobec resortu. Dzieci winny być pod stałą opieka rodziców zwłaszcza podczas korzystania z rowerów, sprzętu wodnego, placu zabaw, boisk, trampoliny, basenu, brodzika itp. Udostępnianie wypożyczonego przez resort sprzętu osobom trzecim jest zabronione.

17. Gość resortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, które powstaną z winy umyślnej czy nieumyślnej Gościa hotelowego lub osób go odwiedzających.

18. Wcześniejszy wyjazd/niedojazd/rezygnacja z pobytu z przyczyn niezależnych od resortu (choroba: gościa hotelowego, członka jego rodziny, inne wypadki losowe dotyczące gościa, itp.) zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia resortu lub rezygnacja z przyjazdu nie uprawnia go do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot za niewykorzystane świadczenia.

19. Gość resortu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości recepcjonisty, recepcjonista ma prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (prawo jazdy, paszport) bez podania przyczyny. Nie dokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia pracownika recepcji do odmowy zameldowania gościa i wydania mu klucza/karty do pokoju.

20. Gość resortu zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem klucza lub karty.

21. Resort zapewnia sprzątanie pokoi oraz wymianę ręczników raz na tydzień podczas pobytu Gości. Czynności te odbywają się pod nieobecność Gościa hotelowego w godzinach od 8.00 do 15.00. Sprzątanie i wymiana ręczników nie obejmuje apartamentów z aneksami kuchennymi.

22. Resort nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość resortu przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie resortu parking jest parkingiem niestrzeżonym.

23. Gość resortu ma prawo, za dodatkową opłatą do zamieszkiwania w pomieszczeniu mieszkalnych ze zwierzęciem z wykluczeniem ras uznanych za niebezpieczne. Chęć przyjazdu ze zwierzęciem należy zgłosić na etapie rezerwacji.

24. Liczba pokoi udostępnianych dla Gości przyjeżdżających ze zwierzęciem jest ograniczona.

25. Właściciel psa zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie hotelu i na zewnątrz oraz usuwanie szelkich nieczystości pozostawionych przez psa. Zakazuje się wprowadzania zwierząt do części wspólnej, tj.: restauracji, klubu, basenu, sauny.

26. Właściciel zwierzęcia odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez niego.

27. Wszelkie spory, które będą miały trafić na drogę sądową rozstrzygać będzie Sąd w Kielcach

28. Aparthotel Cztery Wiatry jest zarejestrowane jako F.H. Jezierski, Korytnica 88, 28-225 Szydłów, NIP: 657-007-80-77.

29. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku. W przypadku anulacji, której można dokonać w dowolnym momencie, zadatek nie jest zwracany.

30. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w recepcji resortu podczas trwania pobytu pod rygorem nieważności.

31. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FH Jezierski, Korytnica 88, 28-225 Szydłów
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Adam Jezierski – adam@czterywiatry.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

32. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem na stronie internetowej przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

33. W przypadku pobytów w apartamentach z aneksami kuchennymi pobierany jest depozyt w wysokości 200-600 zł na poczet ewentualnych uszkodzeń/braków. Depozyt zwracany jest na koniec pobytu po sprawdzeniu pokoju/apartamentu przez pracownika Resortu.

34. Podpisując kartę meldunkową i wynajmując pokój Gość jednocześnie zgadza się by Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska nieodpłatnie wypożyczyły do pokoju odbiornik TV do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu w Aparthotelu.

Życzymy udanego pobytu
Dyrekcja Aparthotelu Cztery Wiatry